உலக மனநல தினம் - அக்டோபர் 10

  • ஆண்டுதொறும் அக்டோபர் 10 அன்று உலக மன நல தினம் (World Mental Health Day) கடைபிடிக்கப் படுகிறது.
  • 2022 மையக்கருத்து "Make mental health & well-being for all a global priority" என்பதாகும்.
World Mental Health Day


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post