உலக கருணை தினம் (World Kindness Day) - நவம்பர் 13

உலக கருணை தினம் - நவம்பர் 13
உலக கருணை தினம் (World Kindness Day) - நவம்பர் 13
  • உலக கருணை தினம் (World Kindness Day) ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 13 அன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது. 
  • மனிதர்கள், தேசங்கள்  இடையே கருணையுடன் ஊக்குவிப்பதன் மூலம் ஒரு அன்பான உலகத்தை உருவாக்க இந்த நாள் கடைபிடிக்கப் படுகிறது. 
  • லூயிஸ் பர்பிட்-டன்ஸ் மற்றும் டேவிட் ஜாமிலி என்ற இரண்டு மனித நேய உறுப்பினர்கள் கருணை இயக்கத்தை ஆரம்பித்தனர். 
  • அவர்களுடைய நோக்கம் நாடு முழுவதும் நல்ல செயல்களை முன்னிலைப்படுத்துவது ஆகும்.


Facebook Google twitter
உலக கருணை தினம் (World Kindness Day) - நவம்பர் 13 உலக கருணை தினம் (World Kindness Day) - நவம்பர் 13
910 1

World Kindness Day, World Kindness Day 2018, World Kindness Day 2019, current affairs and gk november 2018

Current Affairs 2019

June 2019 May 2019  April 2019 
January 2019  February 2019 March 2019
CA 2018, 2017 Quiz Model Papers