பாகிஸ்தான் நாட்டில் "ஆக்ஸ்போர்டு தடுப்பூசி"

  • பாகிஸ்தான் நாட்டின் மருந்து ஒழுங்குமுறை ஆணையம் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் அவசர கால பயன்பாட்டிற்கு இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்போர்டு தடுப்பூசியை பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கி உள்ளது.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post