International Day of Forests 2020 - 21 March

 மார்ச் 21 - சர்வதேச காடுகள் தினம் 
International Day of Forests - 21 March
  • ஆண்டுதோறும் ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் "சர்வதேச காடுகள் தினம்" (International Day of Forests 2020) மார்ச் 21, அன்று, மக்களுக்கு காடுகளின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. 
International Day of Forests 2020 - Theme
  • The theme for each International Day of Forests is chosen by the Collaborative Partnership on Forests. The theme for 2020 is Forests and Biodiversity
  • 2020 சர்வதேச காடுகள் தின மையக்கருத்து: 
    • "காடுகள் மற்றும் பல்லுயிர்." (Forests and Biodiversity) என்பதாகும். 
International Day of Forests 2020
International Day of Forests 2020
Previous Post Next Post