இயற்பியல் நோபல் பரிசு 2022

குவாண்டம் தகவல் அறிவியல் தொடர்பான ஆய்வுக்காக மூன்று அறிவியலாளர்கள் கூட்டாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் விவரம்:
  1. அலைன் ஆஸ்பெக்ட் (பிரான்ஸ்), 
  2. ஜான் எஃப். கிளாசர் (அமெரிக்கா), 
  3. அண்டன் ஜீலிங்கர் (ஆஸ்திரியா).
இயற்பியல் நோபல் பரிசு 2022 


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post