உலக முதியோர் தினம் - அக்டோபர் 1

  • வருடந்தோறும் அக்டோபர் 1-ந்தேதி அன்று உலக முதியோர் தினம் (International Day of Older Persons) கொண்டாடப்படுகிறது.
  • 2022 உலக முதியோர் தின மையக்கருத்து: மாறிவரும் உலகில் முதியவர்களின் நெகிழ்ச்சி (Resilience of Older Persons in a Changing World).

International Day of Older Persons 1 October

  • On 14 December 1990, the United Nations General Assembly designated October 1 as the International Day of Older Persons (resolution 45/106). This was preceded by initiatives such as the Vienna International Plan of Action on Ageing, which was adopted by the 1982 World Assembly on Ageing and endorsed later that year by the UN General Assembly.

2022 Theme: Resilience of Older Persons in a Changing World

  •  The overall umbrella theme for the United Nations International Day of Older Persons in 2022 is “Resilience of Older Persons in a Changing World.” 
  • This theme will be celebrated by the NGO Committees on Ageing in New York, Geneva and Vienna – each with a unique and complementary approach to the overall theme. See below for more information.


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post