இப்பகுதியில் பெரியபுராணம் மற்றும் சேக்கிழார் பற்றிய விளக்க குறிப்புகளும் முக்கிய வினா - விடைகளும் இடம்பெறுகின்றன. TNPSC Group 4 (2016) தேர்வு நோக்கில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

Post a Comment