ஒரு சென்ட் (Cent) என்பது எத்தனை சதுர அடி?

GK Series

ஒரு சென்ட் என்பது எத்தனை சதுர அடி?
 • 66 என்ற எண்ணை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
 • 66 அடி x 66அடி = 4356 ச.அடி.
 • 66 அடி அகலம் ( அல்லது நீளம் ) கொண்ட சதுர நிலத்தின் பரப்பு 4356 சதுர அடி .
 • இந்த 66 ஒன்றும் மந்திர எண்இல்லை .
 • நிலங்களின் நீளத்தை அளக்க , ஒரு சங்கிலி யைப் பயன்படுத்துவார்கள் . அதன் நீளம் ஒரு செயின் ( 1 chain) = 66 அடி .
 • 1 சங்கிலி நீளம் , ஒரு சங்கிலி அகலம் உள்ள சதுர நிலம்
 • 66 * 66 = 4356 சதுர அடி பரப்பு உள்ள சதுர நிலம்
 • இந்த 4356 ச. அடி என்பது 10 சென்ட்.
 • ஒரு சென்ட் என்பது எவ்வளவு என்று நீங்களே கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள்.
 • 1 ஏக்கர் நிலம் என்பது இந்த 10 சென்ட் நிலத்தைப் போல் 10 மடங்கு அதிகமானது . அதாவது 100 சென்ட் ஓரு ஏக்கர்.
 • ( ஓரு சென்ட் (cent) என்பதின் பொருளே 1/100 என்பது தான்)
 • ஆக 1 சென்ட் நிலம் என்றாலே (1/100) ஏக்கர் நிலம்.
 • 10 சென்ட் ( 4356 ச அடி ) , ஒரு ஏக்கரில் 10 ல் ஒரு பங்கு.
 • ( 66 ஐ மறக்க வேண்டாம்.)
 • பொதுவாவாக ஒரு வீடு கட்ட 5 சென்ட் இடம் தேவை ,
 • 66 அடி நீளம்* 33 அடி அகலம் உள்ள இடம் 66* 66/ 2
 • 1 சென்ட் / 2 = 10 சென்ட்/ 2 = 5 சென்ட்.
 • Courtesy: Muthusamy Piramanayagam,தமிழக தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்குநரக்க் கல்லூரி.-இல் துறைத்தலைவர் ( இயற்பியல்) 
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post