சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை தினம் - நவம்பர் 16

சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை தினம் - நவம்பர் 16
  • ஆண்டுதோறும் சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை தினம் (International Day for Tolerance) நவம்பர் 16 அன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
international day for tolerance 2018, 2019  theme
  • சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை தின மையக்கருத்து: "மரியாதை பாதுகாப்பு மற்றும் அடையாளதிற்காக அனைவரும் ஒன்றிணைவோம் (Together Respect Safety and Dignity for All)" என்பதாகும்.
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post