செப்டம்பர் 23 - சர்வதேச சைகை மொழிகள் தினம்
 • 2019 சர்வதேச சைகை மொழிகள் தின கருப்பொருள்: 
  • அனைவருக்கும் சைகை மொழி உரிமைகள் (Sign Language Rights for All) என்பதாகும்.
சர்வதேச காது கேளாதோர் வாரம் - செப்டம்பர் கடைசி வாரம்
  International Day of Sign Languages - 23 September
 • சர்வதேச சைகை மொழிகள் தினத்தை தொடர்ந்து சர்வதேச காது கேளாதோர் வாரம் (International Week of the Deaf 2019), 2019 செப்டம்பர் 23 முதல் 29 வரை கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
International Day of Sign Languages - 23 September
 • The UN General Assembly has proclaimed 23 September as the International Day of Sign Languages in order to raise awareness of the importance of sign language in the full realization of the human rights of people who are deaf.
 • According to the World Federation of the Deaf, there are approximately 72 million deaf people worldwide. More than 80% of them live in developing countries. Collectively, they use more than 300 different sign languages.
 • The first International Day of Sign languages was celebrated in 2018 under the theme “With Sign Language, Everyone is Included!”
2019 Theme: Sign Language Rights for All
 • The over-arching theme of IDSL 2019 is “Sign Language Rights for All!” IDSL corresponds with International Week of the Deaf, and each day of the week has a sub-theme:
International Week of the Deaf 2019 - 23-29, September 
 • Monday, 23 September - Sign Language Rights for All!
 • Tuesday, 24 September - Sign Language Rights for All Children
 • Wednesday, 25 September - Sign Language Rights for Deaf Senior Citizens
 • Thursday, 26 September - Sign Language Rights for Deaf Blind People and Deaf People With Disabilities.
 • Friday, 27 September - Sign Language Rights for Deaf Women
 • Saturday, 28 September - Sign Language Rights for Deaf LGBTIQA+
 • Sunday, 29 September - Sign Language Rights for Deaf Refugees.

Post a Comment

Support

Recent Posts

Unordered List