உலக விளையாட்டு பத்திரிகையாளர்கள் தினம் - ஜூலை 2

  • Tuesday, 2 July, World Sports Journalists Day 2019

  • விளையாட்டுப் பத்திரிகையாளர்களின் சேவைகளை ஊக்குவிப்பதற்காக ஆண்டுதோறும், உலக விளையாட்டு பத்திரிகையாளர்கள் தினம், ஜூலை 2 அன்று, கடைபிடிக்கப்படுகிறது. 

World Sports Journalists Day

Post a Comment

Support

Recent Posts

Unordered List