தேசிய இளைஞர் தினம் - ஜனவரி 12
  • சுவாமி விவேகானந்தர் பிறந்த நாநாளான ஜனவரி 12, தேசிய இளைஞர் தினமாக (National Youth Day) கடைபிடிக்கப்படுகிறது. 
  • National Youth Day is celebrated in India on 12 January on the birthday of Swami Vivekananda. 
  • In 1984 the Government of India declared the day as the National Youth Day and since 1985 the event is celebrated in India every year.
  • Swami Vivekananda (12 January 1863 – 4 July 1902), 
  • Swami Vivekananda was an Indian Hindu monk, a chief disciple of the 19th-century Indian mystic Ramakrishna.
  • He was a key figure in the introduction of the Indian philosophies of Vedanta and Yoga to the Western world.
  • Vivekananda in Chicago, September 1893. On the left, Vivekananda wrote: "one infinite pure and holy – beyond thought beyond qualities I bow down to thee". 
  • Born as Narendranath Datta, 12 January 1863 at Calcutta, Bengal Presidency, British India (present-day Kolkata, West Bengal, India)
  • Died 4 July 1902 (aged 39) at Belur Math, Bengal Presidency, British India (present-day West Bengal, India)
  • Founder of Ramakrishna Mission: 1897 

Post a Comment